De opgaven uit het Actieplan Wonen: onze invulling

50 bouwprojecten versnellen, procedures versoepelen en leegstand wegnemen

Daag ons uit om jouw opgave succesvol in te vullen

Als kennisdelingsplatform zorgen we dat er niet alleen visies en ambities worden gedeeld, maar dat er ook daadwerkelijk gebouwd wordt. Samenwerkingen die we helpen smeden tussen onder andere bouwers, installateurs, leveranciers en gemeenten, zorgen ervoor dat projecten wél tot wasdom komen en dat ze toekomstbestendig zijn.

50 bouwprojecten versnellen: hoe dan?

In Gelderland moeten zo'n 50 bouwprojecten versneld worden, moeten procedures soepeler en moeten barrières rondom stikstof worden weggenomen om een belangrijke maatschappelijke opgave in te vullen. Dat kan alleen door de juiste partijen met elkaar in gesprek te brengen.

Duurzaam Gebouwd legt de verbinding met en tussen meer dan 150 partners, om kennis te delen en samen projecten te versnellen.

Ontmoetingen faciliteren, samenwerkingen in beeld brengen

Voor het Actieplan Wonen betekent dit dat we ontmoetingen faciliteren: het kennisplein tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres brengt leveranciers met onder andere gemeenten en woningcorporaties in contact.

Dat maakt het onder andere eenvoudiger om de terughoudendheid weg te nemen, bijvoorbeeld om te bouwen ondanks beperkingen rondom stikstof en een stokje te steken voor leegstand. Partners ontmoeten elkaar op diverse momenten tijdens events, enthousiasmeren elkaar met hun visie en discussiëren over belangrijke thema's tijdens rondetafelgesprekken.

Uitdagingen in beeld brengen en uitzetten onder de achterban

We zijn trots op de versnelling die we binnen het Actieplan Wonen realiseren. Dat moet naar buiten. Het begint natuurlijk allemaal met een oproep van gedeputeerde Peter Kerris om de versnelling in te zetten. Die uitdaging brengen we in beeld en we zorgen dat de opgave duidelijk is voor de achterban.

Uitdagingen in beeld brengen en uitzetten onder de achterban

Vervolgens vertellen kennisinstellingen en brancheorganisaties in workshops hoe zij ondersteuning bieden en naar welke handen zij op zoek zijn. Leveranciers laten zien welke innovaties ze in petto hebben en Duurzaam Gebouwd-experts geven advies aan de provincie om de versnelling in te zetten. Zo ontving gedeputeerde Hans Alders van provincie Groningen een 10-punten expertplan om de woningvoorraad van het gas af te halen.

Duurzaam Gebouwd Congres 2022 brengt vraag en aanbod bij elkaar

De uitdaging staat vast: binnen 5 jaar de doelstellingen van het Actieplan Wonen overtreffen. Dat lukt alleen als er voldoende draagvlak is onder alle partijen die iets te maken hebben met de bouwopgave. Vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat doen we onder andere door partijen inhoudelijk met elkaar te verbinden, door te communiceren, te verbinden en te activeren. Met (digitale) magazines, onze website, social media en evenementen leggen we die koppelingen.

Een jaarlijks hoogtepunt is ons Duurzaam Gebouwd Congres, een gevestigde naam in de markt. Jaarlijks werken we samen met een provincie om maximaal kennis uit te wisselen met de integrale bouwkolom. We brengen 500-600 beleidsmakers en marktpartijen op directieniveau samen, zodat er draagvlak en commitment ontstaat voor de opgave, visie en ambitievraagstuk.

Gelderland laat tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 zien voor welke (maatschappelijke) opgave ze staat en brengt partijen bij elkaar om hierin te versnellen. Kennisinstituten ontmoeten innovators, gemeenten ontmoeten woningcorporaties en op het kennisplein wordt een gedeelde ambitie naar een hoger plan getild. Gedeputeerde Peter Kerris treedt hierbij als motivator op en laat zien hoe zijn provincie de komende jaren grote stappen zet in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Dit jaar zullen wij het congres omwille van Covid-19 online faciliteren, de geplande datum hiervoor is donderdag 1 juli 2021. Duurzaam Gebouwd heeft hiervoor een professionele online tool tot haar beschikking waardoor kennisoverdracht, interactie met deelnemers (breakoutsessies) in diverse parallelsessies in verschillende rondes, matchmaking (via stands en netwerktool) online doorgang krijgt. Tijdens dit congres maken we de inhoudelijke verbinding alvast naar het Actieplan Wonen met ons thema: welkom in de woonfabriek.

‘Marktplaats’ voor oproepen en uitdagingen vraag en aanbod – matchmaking & communitybuilding

Om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen op inhoudelijk vlak lijkt ons een online ‘marktplaats’-omgeving, waar een grote diversiteit aan bloedgroepen met elkaar in contact komen, uitstekend geschikt om onderling verbindingen te leggen en te behouden. Op deze plek kunnen partijen ervaringen uitwisselen, vacatures plaatsen, opleidingen aanbieden, elkaar betrekken bij projecten en het netwerk versterken. Het doel is om de partijen tot actie te bewegen en hier vervolgens weer over te communiceren binnen hun eigen community. Wanneer dit fundamenteel aansluit bij jullie doelstellingen en ambities, denkt Duurzaam Gebouwd graag mee hoe wij een dergelijke tool zouden kunnen vormgeven.