‘Positieve effecten totaaloplossingen duidelijk, nu opschalen!’

Het meest recent verschenen IPCC-rapport roept op om onmiddellijk te versnellen met mondiale klimaatacties om de opwarming van de aarde te beperken. Vaarwel zeggen tegen fossiele brandstoffen staat niet meer ter discussie, maar hoe krijgen we de benodigde versnelling voor de energietransitie? Richard van de Waal van LG Air Solutions zet enkele trends en ontwikkelingen op een rij om duidelijkheid te creëren.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: LG Air Solutions

Eerst komt de actualiteit aan de orde: energieprijzen schieten de lucht in en de vraag naar energiebesparende producten beleeft een ongekende opmars. “Zo zien we een enorme vraag naar lucht-waterwarmtepompen en -boilers, evenals pompen die hybride geschakeld kunnen worden. Ook zien we dat de particuliere markt zich verdiept en meer aandacht heeft voor airconditioning, om te koelen en te verwarmen. Mensen kiezen er de afgelopen maanden voor om op korte termijn oplossingen te zoeken om het gasverbruik terug te dringen of uit te bannen. Iedereen is duidelijk op zoek naar alternatieven.”

De flinke vraag naar warmtepompen en -boilers zorgt ervoor dat ook de vraag naar grondstoffen een nieuw record bereikt. “Dat betekent dat we een logistieke uitdaging hebben om de oplossingen daadwerkelijk te leveren. Het daadwerkelijk in handen hebben van spullen vormt een extra uitdaging bij het invullen van de energietransitie.” Tegelijkertijd is versnelling noodzakelijk, als we over minder dan negentig maanden [op moment van schrijven, red.] de helft van de uitstoot van broeikasgassen willen verminderen.

Klaar voor nieuwe werkelijkheid

Er zijn verschillende routes om die transitie door te maken, maar om blijvend toekomstbestendig te worden ziet De Waal een belangrijke rol weggelegd voor totaaloplossingen. Die zorgen ervoor dat de energietransitie op verschillende facetten wordt doorgevoerd: een warmtepomp zorgt voor warm tapwater, koeling en verwarming, zonnepanelen zorgen voor de opwek van duurzame energie en dit wordt vervolgens opgeslagen in een accu. “Onze innovaties zijn helemaal klaar voor die nieuwe werkelijkheid, waarin vraag en aanbod optimaal op elkaar wordt afgestemd. Tegelijkertijd weten we dat we er de markt mee bekend moeten maken en dat we moeten werken aan kennisdeling en bewustwording.”

Integrale kennisbehoefte

Daar ziet De Waal een belangrijke rol voor LG Air Solutions weggelegd. “Klanten als adviseurs en installateurs komen met veel vragen over het inzetten van de producten. Daar willen we op inspelen door onder andere kennis te delen in onze trainingscentra, zoals in Amstelveen en in Rotterdam. Op deze locaties laten we de werking zien van de producten, geven we aan waar je op moet letten en brainstormen we samen met onze klanten over hoe zij naar ontwikkelingen kijken. Dit is ook een plek waar ze eventuele uitdagingen op tafel kunnen leggen, waar we vervolgens samen een oplossing voor bedenken.” Hij ziet dat de vereiste kennis steeds breder en meer integraal wordt. “Bijvoorbeeld over het waterzijdig inregelen, of ervoor zorgen dat een installatie zo energiezuinig mogelijk werkt. De energietransitie moet niet complex zijn en daarom zetten we in op het vergroten van kennis en bewustzijn.”

Toegankelijkheid versterken

Om daar verder invulling aan te geven werd de toegankelijkheid van verschillende oplossingen verder versterkt. “Onder andere met apps en cloud-gebaseerde technologie geven we de mogelijkheid om één of meerdere innovaties te bedienen. Dat is zowel van waarde voor de installateur als voor de eindgebruiker. Van ons vraagt het dat we ervoor zorgen dat al onze producten dezelfde taal spreken en dat er verbindingen met en tussen de verschillende apparaten mogelijk zijn, ook al hebben ze een andere functie.” In de praktijk betekent dit dat de lucht-water warmtepomp onder andere met de batterij communiceert om op een passend moment stroom af te geven om het buffervat te vullen, bijvoorbeeld op het moment dat er een flinke hoeveelheid duurzame energie wordt opgewekt. “De energietransitie stopt niet bij de ontwikkeling en realisatie van een installatie. Het correct inregelen en afstemmen van vraag en aanbod van energie krijgt terecht meer aandacht.”

Versnellen en opschalen: hoe dan?

Om die integrale aanpak onder de aandacht te brengen moet er de komende jaren worden uitgedaagd om (pilot)projecten te realiseren. Dat betekent volgens De Waal onder andere dat er werk aan de winkel is rondom wet- en regelgeving. “Daarin kunnen we nog verscherpen en ligt er een gezamenlijke taak om bewustwording te creëren voor de verduurzamingsrichtingen en de aandachtspunten die daarbij horen.” De versnelling om zowel een warmtepomp, als zonnepanelen als energieopslag te realiseren, komt pas als er voldoende stimuli zijn. “Als de subsidie omhoog gaat, wordt het eenvoudiger om een toekomstbestendige beslissing te nemen. Daarnaast moeten we het meer laten zien. Het inzetten van een totaaloplossing gebeurt al en we laten de positieve effecten zien, maar nu is er behoefte aan opschaling. Daar voelen we de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen, maar een positieve prikkeling van buitenaf is geen overbodige luxe.”