Ambitievertalingen en handreikingen voor duurzaam inkopen en aanbesteden

Beeld: Plan Ter Steege Bron: Studio i2

Hoe vertaal je duurzaamheidsambities naar concrete maatregelen die waarde hebben en enthousiasmeer je de markt om te innoveren? In dit artikel laten we zien hoe Duurzaam Gebouwd-partner Alba Concepts aan de slag is met projecten en handreikingen waarin duurzaam inkopen en aanbesteden een belangrijke rol spelen.

Te beginnen met het nieuwe hoofdkantoor van SHV Energy. Als marktleider van off-grid energieoplossingen kreeg deze partij ondersteuning van Alba Concepts om hun duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen naar een slim, circulair en gezond hoofdkantoor. Uitgangspunt was het uitdrukken van deze doelen in meetbare prestatie-eisen, concrete maatregelen en ondersteuning in het tenderproces.

Er zijn diverse maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw, waaronder de bamboevloer die doorloopt in het vaste meubilair, refurbished meubilair en het gebruik van gordijnen van gerecycled plastic. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het toepassen van groen. Bijzonder zijn de drinkwaterpunten in de groenwanden, die medewerkers stimuleren om voldoende water te drinken.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Een volgend voorbeeld is de tenderprocedure voor de gebiedsontwikkeling van Wijchen. Alba Concepts heeft samen met abcnova het gehele traject van ambitiebepaling tot contractering begeleid. Zo werden de ambities vastgesteld door sessies te organiseren met de omgeving, projectbetrokkenen en bewoners. Vervolgens is in meerdere fasen toegewerkt naar een dialoog met drie consortia.

Door uit te vragen op ambitie werd creativiteit uit de markt gehaald en kwam team Ter Steege als winnaar naar voren. Het winnende plan heeft een hoge waarde op het vlak van onder andere duurzaamheid, beeldkwaliteit, woonprogramma en parkeren.

Meest toekomstbestendige bedrijventerrein

Een tweede gemeente die het voortouw neemt voor een uitdagende duurzame uitvraag, is gemeente Schiedam. “In Schiedam wordt op termijn het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland gerealiseerd”, klonk de gewaagde ambitie. Een grote opgave, voor ongeveer 300 hectare grond met ruim 400 bedrijven. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij de gemeente nauw samenwerkt met ondernemers.

De rode draad in de meer dan honderd ondernemersgesprekken is het toetsingskader Duurzaamheid Gebouwen. Hierin zijn de randvoorwaarden voor duurzaamheidseisen aan ondernemers opgenomen. De basis hiervoor zijn de vijf duurzaamheidspijlers van GPR Gebouw: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Aangevuld met enkele aanvullende subthema’s zoals BENG, hittestress en losmaakbaarheid ondergebracht.

Waterschap Zuiderzeeland

We maken de sprong naar maatschappelijk vastgoed met Waterschap Zuiderzeeland, dat eerder de Gouden Kikker in de wacht sleepte met de noemer ‘meest duurzame project’. Het waterschap wil haar CO2-footprint zo klein mogelijk maken. Door zelf energie op te wekken moet het waterschap volledig energieneutraal zijn in 2050.

De maatregelen daarvoor zijn divers: warmte en koude worden opgeslagen in de bodem en het waterschap wekt elektriciteit met zonnepanelen op. Toiletten worden met regenwater doorgespoeld en een douche hergebruikt het water. Daarmee laat het gebouw zien hoe het waterschap actief aan water en verduurzaming werkt.

Op de website van DuurzaamGebouwd.nl publiceerden we eerder een artikel over het waterschap, waarin je meer details krijgt over de duurzaamheidsambities en -maatregelen.

Tot slot belichten we de handreiking losmaakbaarheid die door Alba Concepts werd vervaardigd, aangevraagd door PIANOo en Rijkswaterstaat. De handreiking moet aanbestedende diensten praktische handvaten geven en borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces. Het begrip losmaakbaarheid wordt uitgelegd aan de hand van veertien technische, procesmatige en financiële aspecten. Als je aan de slag gaat met integratie van demontagemogelijkheden in je aanbestedingsproces, neem dan een kijkje in de handreiking.